نیروی داوطلب ساخت موشن گرافیبنیاد خیریه موج مهربانی
مسئولیت اجتماعی
1399/2/1 تا
استان فارس
امکان صدور گواهی وجود دارد ! : )

پروژه با موفقیت خاتمه یافت.


مختصراً


جهت شناسایی مناطق محروم و فعالیت های موسسه به یک نفر جهت ساخت موشن گرافی نیازمندیم.

تخصص های مورد نیاز


عنوان تعداد باقیمانده توضیحات تو هم هستی ؟
تولید موشن گرافی 1 مشاهده

تشریح پروژه

جهت شناسایی مناطق محروم و فعالیت های موسسه به یک نفر جهت ساخت موشن گرافی نیازمندیم

تصاویر