طراحی اپلیکیشن قرآنیموسسه قرانی تسنیم لنجان
مسئولیت اجتماعی
1399/3/15 تا
امکان صدور گواهی وجود دارد ! : )

مختصراً


ما در این پروژه می خواهیم بستری مناسب برای ارایه فعالیت های قرآنی در چند فاز طراحی کنیم که اولین فاز آن در استان اصفهان و برای شهرهای آن است و برای فاز بعدی برای کل کشور است

تخصص های مورد نیاز


عنوان تعداد باقیمانده توضیحات تو هم هستی ؟
برنامه نویسی موبایل 1 مشاهده
برنامه نویسی موبایل 1 مشاهده

تشریح پروژه

طرای اپلیکیشن که بتواند در اطلاع رسانی موسسات قرآنی کمک کننده باشد و بستری برای تبادل اطلاعات بین مخاطبان قرآنی و موسسات عضو باشد.
در این پروژه اقدامات کلیدی مانندآموزش و ثبت نام و اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

تصاویر