تولید اکسسوریجمعیت داوطلبی رهگذر
کمک به مناطق محروم
1399/7/27 تا
تهران، فشافویه

مختصراً


طراحی و آموزش تولید اکسسوری

تخصص های مورد نیاز


عنوان تعداد باقیمانده توضیحات تو هم هستی ؟
تولیدات صنعتی 1 مشاهده
بازاریابی 1 مشاهده
ایده پرداز 1 مشاهده

تشریح پروژه

طراحی و آموزش تولید اکسسوری جهت توانمندسازی زنان و دختران منطقه

تصاویر